57838392a3457billede-038_edited.jpg

Hvad omfatter entrepriseretten?

Bygge- og anlægsarbejder kan i mange tilfælde være karakteriseret ved teknisk prægede problemstillinger samt anvendelse af særlige aftaler og betingelser samt branchekutymer. Der er ofte en række aktører involveret i entrepriseforhold, f.eks. bygherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører. Byggebranchen er endvidere ofte kende-tegnet ved nødvendigheden af hurtige og pragmatiske løsninger på opståede problemer.

 

Vi rådgiver indenfor alle aspekter af bygge- og anlægsarbejder, såle-des at der fra entreprisens begyndelse i videst muligt omfang bliver taget højde for de mulige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med arbejdets udførelse.

 

I de tilfælde, hvor konflikter ikke kan undgås, bistår vi endvidere ved behandling af retssager, herunder gennemførelse af syn og skøn.

Rådgivning inden for byggeri og anlægsarbejde

Vi rådgiver bl.a. i tvister om fejl og mangler ved et byggeri, herunder i tilfælde hvor arbejdet enten er dårligt udført, ikke er udført i henhold til aftalen eller hvor du ikke ønsker at betale for ekstraarbejde. Vi råd-giver også når dit byggeri er forsinket, eller slet ikke er blevet afleve-ret. Vi står også klar til at udarbejde eller gennemgå din entreprisekon-trakt, og løbende yde rådgivning i forbindelse med, at entreprisen fær-diggøres.

Entreprisekontrakten

Entrepriseret er et omfattende område, og for at forebygge eventuelle konflikter om et byggeri vil det bedste udgangspunkt være, at få en advokat til at udfærdige en skriftlig og præcis entreprisekontrakt. Vi vil sikre, at alle væsentlige områder som betaling, levering, kvalitet, materialevalg, krav til udførelse og dagbøder er tydeligt beskrevet i entreprisekontrakten.

 

Erstatning

Hvis din entreprise går galt, har du mulighed for at få erstatning. Du kan enten blive stillet som, hvis kontrakten ikke var blevet indgå-et, og du vil bl.a. kunne få erstatning for dine kontraheringsomkost-ninger, forsendelsesomkostninger eller tab som du måtte have ved ikke at have kontraheret til anden side.

 

Eller du kan stilles som kontrakten var fuldt ud opfyldt, her vil du have mulighed for at få erstatning for de tab, som din kontrahent er ansvarlig for.

Byggeriets almindelige betingelser

AB-systemet er velkendt i det danske byggeri, og med forslaget AB18 til fornyelsen af AB92, vil byggeriet betingelser blive mere tidssvaren-de og også tage højde for de mere sædvanlige problemer der kan opstå. Der er især i den nye AB18 taget højde for tidsplanen i bygge- riet, hvor der er indført nogle strengere krav ift. AB92. Der er også fokus på den digitale byggeproces, her i forhold til digitale bygnings- modeller.

 

Og sidst er der også kommet en større fokus på tvist og konfliktløs-ning, og nye regler for hvordan dette skal løses.

Hvad kan vi ellers hjælpe med?

Før du overvejer at bygge hus, skal du have en grund at bygge det på, her kan vi hjælpe dig med at udfærdige en købsaftale, eller gen-nemgå en eksisterende, hvor du har fået indført et advokatforbehold.

 

Dette vil sikre dig mod, at du f.eks., vil blive overrasket over tinglyste servitutter, lokalplan, byplansvedtægter eller museumsundersøgelser, som enten vil forsinke dit byggeri, eller helt forhindre det. Det er også vigtigt at sikre sig at den købte grund er byggemoden, dvs., at der er kloakføring, belysning, vejanlæg og lignende.

 

Desuden foretages der ofte miljø– og jordbundsundersøgelse i forbin-delse med en grundkøbsaftale, hertil kommer at der ofte er brug for ekstrafundering, og i den forbindelse rådgiver vi således at du kun skal betale et rimeligt beløb, eller at det bliver afholdt af sælger.

 

Vi er også behjælpelig med tinglysning af dit skøde, og evt. oprettel-se af pantebreve i din ejendom.

Kontakt os

Advokatfirmaet Engelbrecht

 

Kontoret i Sakskøbing

Søndergade 2 A, 1., 4990 Sakskøbing

Tlf. 2168 2377

 

Kontoret i Præstø

Adelgade 1, 4720 Præstø

Tlf. 5470 5800

Kontoret i Greve

Korskildelund 6, 2670 Greve

Tlf. 21682255

Cvr.nr. 37325481

Advokatfirmaet Engelbrecht 

Søndergade 2a, 1, 4990 Sakskøbing

Adelgade 1, 4720 Præstø 

Korskildelund 6, 2670 Greve

Mail: 

post@advokatcen.dk 

sikker@advokatcen.dk

Facebook:

KODEKS_side.jpg