57838392a3457billede-038_edited.jpg

Hvorfor oprette en fremtidsfuldmagt?

Med en fremtidsfuldmagt kan du sikre hvem der skal varetage dine behov og beslutninger, den dag du ikke længere selv er i stand til det. Uanset om det er ved alderdom, demens eller anden sygdom, så giver det en tryghed at have styr på hvordan dine valg vil blive varetaget i fremtiden.

 

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt, vil du som fuldmagtsgiver give fuldmægtigen ansvar for at varetage dine behov og træffe beslutninger på dine vegne. I en fremtidsfuldmagt kan der nærmere angives hvorledes du vil have varetaget dine forhold.

 

Fremtidsfuldmagten kan betragtes som et alternativ til værgemål.

Krav til oprettelsen af en fremtidsfuldmagt?

For at kunne oprette en fremtidsfuldmagt, skal du være i stand til at handle fornuftsmæssigt. Fuldmagten kan både oprettes med og uden digital underskrift. Hvis den skal underskrives digitalt, skal den også underskrives foran en notar, og hvis den ikke skal underskrives digitalt, skal den underskrives i Familieretshuset for at have gyldighed.

 

Formålet med at underskrive foran en notar eller i Familieretshuset er at sikre, at du er i stand til at handle fornuftsmæssigt og at fuldmagten er udtryk for dine egne ønsker og behov for fremtiden.

Hvad omfatter en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt omfatter normalt alle beslutninger, så fuldmægtigen fuldt ud kan handle på dine vegne. Men der er også mulighed for at udarbejde en fremtidsfuldmagt som alene giver fuldmægtigen mulighed for at træffe beslutninger om din økonomi, herunder i forhold til banksager, ejendom eller værdipapirer.

 

Fuldmægtigen kan også bemyndiges til alene at handle på vegne af dig personligt, i forhold til sager der vedrører behandling af sygdom, ansøgning af offentlig støtte mv.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?    

Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft. Det er først herefter, at fremtidsfuldmagten får virkning. Det er din fremtidsfuldmægtig eller efter omstændighederne dig selv, der skal bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. 

 

Din fremtidsfuldmægtig kan først bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, når du er i den tilstand, som fremtidsfuldmagten er betinget af. Dvs. den dag du som følge af sygdom, svækket mental funktion, helbred el.lign. ikke længere har evne til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold.

 

Når din fremtidsfuldmægtig beder Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal de samtidig:

  • fremlægge en lægeerklæring om din tilstand for Familieretshuset,

  • erklære at de har talt med dig og din ægtefælle eller samlever om indgivelsen af anmodningen, og

  • have underrettet dine nærmeste pårørende om indgivelsen.

 

Herefter tager Familieretshuset stilling til, om fremtidsfuldmagten kan  sættes i kraft.

kontrol af fuldmægtigen

 Familieretshuset fører et hvilende tilsyn med fuldmægtigen, hvilket indebærer at Familieretshuset har mulighed for at gribe ind, hvis de mener der disponeres mod dine interesser, og skulle det blive nødvendigt kan Familieretshuset sætte fremtidsfuldmagten ud af kraft.

 

Hvis du ønsker en aktiv kontrol af din fuldmægtig, kan du udpege en     tredje    part, f.eks., en advokat, som du ønsker skal føre tilsyn med din fuldmægtig. Dette skal beskrives præcist i fremtidsfuldmagten, og i hvilket omfang tilsynet skal omfatte.

Kontakt os

Advokatfirmaet Engelbrecht

 

Kontoret i Sakskøbing

Søndergade 2 A, 1., 4990 Sakskøbing

Tlf. 2168 2377

 

Kontoret i Præstø

Adelgade 1, 4720 Præstø

Tlf. 5470 5800

Kontoret i Greve

Korskildelund 6, 2670 Greve

Tlf. 2168 2255

Cvr.nr. 37325481

Advokatfirmaet Engelbrecht 

Søndergade 2a, 1, 4990 Sakskøbing

Adelgade 1, 4720 Præstø 

Korskildelund 6, 2670 Greve

Mail: 

post@advokatcen.dk 

sikker@advokatcen.dk

Facebook:

KODEKS_side.jpg